Συχνές Ερωτήσεις – Ανακύκλωση Μπαζών

Γενικές Ερωτήσεις

Τι είναι το Συλλογικο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών (ΑΕΚΚ) – στην καθομιλουμένη «μπάζα» ή «στερεά απόβλητα». Το συλλογικό σύστημα είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που λειτουργεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και κατ’ επέκταση για την προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.

Τι σημαίνει ο όρος «ΑΕΚΚ»

Ο όρος «ΑΕΚΚ» αναφέρεται στα «Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων», τα λεγόμενα «μπάζα» ή «στερεά απόβλητα».

Τι είναι η «ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή»

Η «ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με πλήρη επωνυμία «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή» με αντικείμενο την εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών (ΑΕΚΚ).

Συχνές ερωτήσεις για την ανακύκλωση μπαζών (ΑΕΚΚ) και συμβουλές αναφορικά με μικρά ή μεγάλα έργα που πραγματοποιούνται από ιδιώτες, επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς.

Κάνω ολική ή μερική ανακαίνιση στο σπίτι ή στο γραφείο. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Τα απόβλητα, ανεξαρτήτως ποσότητας, πρέπει να απορρίπτονται σε μονάδα ανακύκλωσης. Σε περίπτωση που τα απόβλητα που παράγονται είναι λιγότερο από 500 κιλά, μπορείτε να τα μεταφέρετε με ιδία μέσα στην μονάδα ανακύκλωσης. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με έναν από τους συνεργαζόμενους συλλέκτες εδώ για να σας προμηθεύσουν με τους ειδικούς κάδους.

Ποιες υπηρεσίες πρέπει να πληρώσω για τη διαχείριση των αποβλήτων (μπαζών);

Οι δαπάνες για τη ανακύκλωση των ΑΕΚΚ είναι οι παρακάτω:

  1. Παραλαβή του ειδικού κάδου στο σημείο του έργου.
  2. Μεταφορά του ειδικού κάδου στη μονάδα ανακύκλωσης.
  3. Παραλαβή των ΑΕΚΚ από τη μονάδα ανακύκλωσης.

Ενημερωθείτε εδώ για το κόστος, ανάλογα με τον τύπο ΑΕΚΚ.

Πως προκύπτει η υποχρέωσή μου να ανακυκλώσω τα μπάζα που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του έργου;

Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010, το οποίο στοχεύσει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας γενικά. Ο νόμος Ν. 4042/2012 καθιστά ως μοναδικό υπεύθυνο για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ τον παραγωγό τους. Στην περίπτωση που το έργο έχει ανατεθεί σε ανάδοχο (εργολάβο), τότε εκείνος επιφορτίζεται με τη σύναψη σύμβασης με το ΣΣΕΔ της ΕΛΑΨ Αναπτυξιακής.

Ποιες είναι οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών σε μη κατάλληλους χώρους ή σημεία;

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων στο περιβάλλον ενέχει κινδύνους όπως πυρκαγιές και πλημμύρες, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα μπάζα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για τη φύση και τον άνθρωπο, δημιουργώντας πραγματικούς οικολογικούς κινδύνους.

Επιθυμώ να αναφέρω παράνομη απόρριψη μπαζών. Που μπορώ να απευθυνθώ;

Σε τέτοιες περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο δήμος της σχετικής περιοχής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Ρόδου εδώ ή με την ΕΛΑΨ ΑΕΚΚ εδώ.

Συμβουλές

Πώς μπορώ να εξοικονομήσω χρήματα κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης;

Ο βέλτιστος τρόπος μείωσης του κόστος κατά διαδικασία ανακύκλωσης είναι η διαλογή και η ταξινόμηση των αποβλήτων τη στιγμή της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αποξήλωση ενός κτιρίου το κάθε είδος ΑΕΚΚ στοιβάζεται και μεταφέρεται μεμονωμένα π.χ, ξύλα, γύψος, σκυρόδεμα, σοβάς, είδη υγιεινής, σωλήνες κτλ. Αυτού του είδους η μεταχείριση εξασφαλίζει μείωση κόστους διάθεσης και ανακύκλωσης έως 55%.

Πόσο ενήμεροι είστε σχετικά με θέματα ανακύκλωσης;

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και ανακαλύψτε πόσο ενήμεροι είστε σχετικά με τα θέματα και τον αντίκτυπο της ανακύκλωσης στο περιβάλλον και στη ζωή μας.