Εταιρεία

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ρόδος

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή» στη Ρόδο είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε και λειτουργεί για να ελέγχει και να εποπτεύει τη διαχείριση ΑΕΚΚ σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην εμβέλεια της ανήκουν ο Δήμος της Ρόδου, ενώ σύντομα πρόκειται να προστεθούν και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζει ότι οι συμβεβλημένες μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και οι συλλέκτες-μεταφορείς παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η παρέμβαση στο περιβάλλον, που προκαλείται από την παραγωγή συγκεκριμένων υλικών, μειώνεται σημαντικά μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Αρμοδιότητες ΕΛΑΨ Αναπτυξιακής

Συμβάσεις

  • Διαχειριστές (παραγωγούς ΑΕΚΚ)
  • Συλλέκτες
  • Μονάδες διαχείρισης ΑΕΚΚ

Εποπτεία

  • Ορθή διαχείριση ΑΕΚΚ από τους διαχειριστές, συλλέκτες και τις μονάδες διαχείρισης

Ενημέρωση

  • Καταγραφή στοιχείων ΑΕΚΚ και ενημέρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Ευαισθητοποίηση

  • Διοργάνωση δράσεων για την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
Στόχος - ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή

Ο Στόχος Μας

Στόχος της «ΕΛΑΨ Αναπτυξιακής» είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (κοινώς μπάζα) που παράγονται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Ο οργανισμός συνάπτει συμβάσεις με του διαχειριστές ΑΕΚΚ (παραγωγούς μπαζών), και ενημερώνει τις μονάδες ανακύκλωσης και τους συλλέκτες-μεταφορείς για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία.

Τέλος, εποπτεύεται από τη δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωση (ΕΟΑΝ), ώστε να βεβαιωθεί ότι οι ενέργειες και οι δράσεις του οργανισμού εξυπηρετούν αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον.

Τομείς Ευθυνών

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

Η «υπεύθυνη επιχειρηματικότητα» είναι ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή αυτό το νέο μοντέλο είναι επιχειρηματική «πυξίδα». Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιδέα της βιώσιμης και οικολογικής ανάπτυξης που επιτυγχάνεται διαμέσου της πλήρους εμπιστοσύνης, της ολοκληρωτικής διαφάνειας και της αληθινής κοινωνική ευθύνης.

Προχωρώντας πέρα από τη συμβατική τήρηση υποχρεώσεων και τον σεβασμό στους νόμους, στην ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή υιοθετούμε δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την αγορά, την τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

 

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα