Νομοθεσία

Οδηγίες, Νόμοι & Αδειοδότηση

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη νομοθεσία για την ανακύκλωση μπαζών όπως την Κοινή Υπουργική Απόφαση που διέπει το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, την αδειοδότηση, και τη λειτουργία των διαχειριστών και των μονάδων.

Βασικός στόχος της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ είναι η πρόληψη ή η μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων που προκαλούνται από την παραγωγή, αλλά και την ακατάλληλη διαχείρισή τους.

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010

ΟΔΗΓΙΑ 2008-98-ΕΚ

Ν.2939/2001

Ν.3854/2010 (Τροποποίηση Ν.2939/2001)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οικ.129043/4345/8-7-20119 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ)

ΟΔΗΓΙΑ 2018/851